Buradasınız

Lojmanlar ile İlgili Duyuru

Lojmanlar ile İlgili Duyuru

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü

SAYI: B.07.1GİB.4.34.60.15/

10.09.2007-13102

KONU: Lojman tahsisi 

 

 

 Başkanlığımız personelinin kullanımında bulunan kamu konutlarının tahsis işlemleri ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.
 
Maliye Bakanlığı adına tahsisli olup, Başkanlığımız personeli adına görev ve sıra tahsisli olarak ayrımı yapılan kamu konutlarının tahsis işlemleri www.ivdb.gov.tr internet adresinde de belirtildiği üzere 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliğindeki hükümler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 

 Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde gerçekleştirilen konut tahsisindeki işlemler maddeler halinde aşağıda açıklanmaktadır. 
·Her ayın 1'inden itibaren güncellenmiş boş konut listesi yukarıda belirtilen internet adresinde yayınlanmaktadır.
·Personel, ilgili ay içinde yayınlanan boş konutlar listesinde hangi konutu talep ettiklerini her ayın 1'i ile 20'si arasında yazılı olarak İnsan Kaynakları Müdürlüğü Lojman Servisine bildireceklerdir. Ayın 20'sinden sonra gelen talepler ile açık adresi ve semti belirtilmeden yazılan genel talepler değerlendirme dışı tutulacaktır. Ayrıca boş konut listesinde yayınlanmayan adresler için yapılan başvurular da işleme konulmayacaktır.

·Personelin yazılı talepleri her ayın 20'si ile 30'u arasında değerlendirmeye tabi tutulacak ve Yönetmelik uyarınca talep edenler arasında en yüksek puana sahip personel adına tahsis onayı hazırlanacak ve Komisyona sunulacaktır. Tahsis kararı, lojman tahsisi yapılan personelin dairesine yazılı olarak bildirilecektir. 
·Ertesi ayın 1'inden itibaren talep edilmeyen veya yeni boşalan konutların listesi yine aynı şekilde internet üzerinden yayınlanacaktır.

·Tahsis türüne göre sıra tahsisli olarak ayırımı yapılmış olan Kamu Konutları; Denetmen, Şef, Memur, vb. kadrolarda görev yapan ve Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi ile başvuruda bulunan personele talep beyannamesinde yer alan bilgiler esas alınarak yapılan puanlamaya göre tahsis edilir. Puanı düşük kaldığı için adına lojman tahsisi yapılamayan personel daha sonraki aylarda açıklanan boş lojmanlara süresinde dilekçe ile başvurabilir. 

·Adına lojman tahsisi yapılan personel kamu konutundan faydalandığı sürece Kamu Konutları Yönetmeliğinin “Konutlarda Oturanların Uyması Gerekli Esaslar” bölümündeki 40.maddesi gereğince lojmana zarar vermemesi koruması gerekmektedir. Kamu Konutuna zarar veren personelin tahsis kararları iptal edilecek olup, ayrıca kamu konutuna verilen zararın tahsiline gidilecektir.

·Lojmanda oturmakta olan personelimizden bazılarının lojmanda oturma sürelerini doldurdukları halde, çocuklarının okul durumu, mevsim şartları vb. mazeretler öne sürerek oturmakta oldukları lojmanları boşaltmadıkları ve bu durumun lojmanda oturmak için sıra bekleyen diğer personeli mağdur ettiği öteden beri bilinmektedir. Bu itibarla, personelimizin lojmanda oturma süresinin ne zaman sona ereceği kendisine oturma süresi sona ermeden önce yazılı olarak hatırlatılacak ve yazıda belirtilen süre dolduğu halde oturdukları lojmanı boşaltmayan personelimiz hakkında Devlet Memurları Kanunu’nun 125.maddesinin B-j, C-a, veya D-n maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır. Ayrıca tahliye işlemlerinin yapılabilmesi için durum ilgili Kaymakamlıklara bildirilecektir. 
·Yönetmelikte belirtilen oturma süresince veya daha fazla süre konutta oturanlara (eşleri adına yapılmış olan tahsisten dolayı konutta oturanlar dahil), konut tahsis edilmez. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi, mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş konut olursa Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

·Lojman talep beyannamesini bilerek noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar ile, adına tahsis edilen lojmanı başkasına kullandıranlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilmez. 

  Bilgileri ile personele tebliğini arz ederim.

 

Undefined