İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Birim İlşetişim

VADESİNDE ÖDENMEYEN ALACAKLARIN TAKİBİ

 
SORU 1-6183 Sayılı Kanun kapsamında yapılan takiplerde neler teminat olarak kabul edilmektedir?

SORU 2-Limitet şirket ortakları şirket borçlarından ne şekilde sorumludurlar?

SORU 3-Anonim ve Limitet şirketlerin Kanuni temsilcileri şirket borçlarından ne şekilde sorumludurlar?

SORU 4-Limitet şirket ortakları ile kanuni temsilciler hakkında yapılacak takip işlemlerinde öncelik sıralaması var mıdır?
SORU 5-Vergi ödemede zor durumda olan borçlular için nasıl bir kolaylık sağlanmaktadır?
SORU 6-6183 sayılı Kanun’un 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilebilecek borçlar nelerdir?

SORU 7-Ödeme emrine, ihtiyati hacze ve kati hacze hangi sürede dava açılır?

SORU 8-Borçlular hakkında yapılan haciz ve ihtiyati haciz işlemi dava konusu edildiğinde nasıl bir yol izlenmektedir?

SORU 9-Mükellefler tarafından ödeme emirlerine veya haciz işlemlerine karşı açılan davalarda verilen yürütmeyi durdurma kararları üzerine yapılacak işlemler nelerdir?

SORU 10- Emekli maaşları üzerine haciz tatbik edilebilir mi? 

SORU 11-6183 sayılı Kanun’un 79 uncu maddesi gereği üçüncü şahıslara tebliğ edilen haciz bildirilerine karşı itiraz süresi kaç gündür? Süresi içinde itiraz edilmez ise sorumluluk ne şekilde olacaktır? 

SORU 12-Tüm vergi borçlarımı kredi kartı ile ödeyebilir miyim? 

SORU 13-Kabahatler Kanuna göre kesilen cezaları nereye ödeyebiliriz?

SORU 14-Vadesi geçmiş borçlar bankalara ödenebilir mi?

SORU 15-Kanuni süresinde verilen beyannamelere ait tüm borçlarımı vergi dairesi veznelerine ödeyebilir miyim?

 

©2011-2012 Her Hakkı Saklıdır. T.C. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

 
 
 
 
 
 
Ve