VERGİ USUL KANUNU
Mükteza Örnekleri

Konu Özeti

Vergi Barışı Kanunu kapsamında matrah artırımında bulunan mükelleflerin daha sonra ilgili yılda beyan dışı gelirlerinin Vergi İnceleme Raporu ile tespit edilmesi halinde cezalı tarhiyat yapılıp yapılmayacağı hk.
Vergi barışı Kanunu kapsamında matrah artırımında bulunan mükelleflerin tarhiyat yapılıp yapılmayacağı hk.
4811 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında matrah artırımında bulunan mükellef hakkında başvuru tarihinden itibaren vergi dairesince yapılan işlemler hk.

4811 sayılı kanunun matrah ve vergi  artırımında bulunan mükellefin  süre geçtikten sonra artırımından  vazgeçip geçemeyeceği hk.

Aile reiisi beyanına tabi döneme ilişkin eşin 4811 sayılı Kanun kapsamından yararlanması halinde aile reisinin durumu hk.

4811 sayılı Kanun kapsamında 1998 yılına ilişkin kurumlar vergisi matrah artırımında bulunan mükellefin gelir stopaj artırımında bulunması gerekip gerekmeyeceği hk.

4811 sayılı Kanun kapsamında matrah artırımına başvuran mükellef  hakkında durdurulan incelemelerin kapsamı hk.

İnceleme sonucunda çıkan matrah farkının 4811 sayılı kanun gereğince artırılan kurumlar vergisi matrah tutarından mahsubu hk.

Kurum stopajı matrah artırımına ilişkin  tutarların son başvuru ve ödeme süresinden sonra terkin edilip edilmeyeceği hk.

Matrah artırımı talep dilekçesiyle vergi inceleme raporunun daireye intikali aynı gün ise, uygulamanın hangi hükümler çerçevesinde yapılacağı hk.
İkmalen tarh eden vergi ve cezaların yanısıra alınan fon payının VBK-5/2 maddesine göre yerinde bir uygulama olup olmadığı hk.
Mükellefin sehven eksik yatırdığı 2001 dönemine ilişkin kurumlar vergisi taksitinden dolayı artırılan matrahlarına %25 oranında vergi oranı uygulanıp uygulanmayacağı hk.
Geçmiş yıl zararının tamanının sonraki dönem karından mahsup edilip, zararın oluştuğu yıla ait matrah artırımında bulunulması durumunda, zararın %50'sinin matrah artırılan dönemlerden sonraki dönem beyannamesine ne şekilde yansıtılacağı hk.
Matrah artırımında bulundukları yıla ilişkin beyannamelerin zamanında verilmesi ve vergilerin zamanında ödenmesi halinde, artırılan matraha uygulanacak vergi oranının (%30 mu % 25 mi) ne olacağı hk.
Tevkifata tabi herhangi bir ödemenin bulunmadığı aylar için muhtasar beyanname verilmeyeceği hk.
Özel hesap dönemine tabi olan ve Ocak 2003 tarihinde verilen 2002 yılı beyanında indirim konusu yapılan geçmiş yıl zararının 4811 sayılı kanun kapsamındaki durumu hk.
Belediyenin iktisadi işletmesine ait tüzel kişiliğin 4811 kapsamındaki vergi borcunun 36 taksitte ödenip ödenmeyeceği hk.
Şirket aktifinde kayıtlı olan ancak fiilen İşletmede bulunmayan taşıtın 4811 sayılı Kanun kapsamında envanterden çıkarılıp çıkarılamayacağı hk.
Ticari faaliyeti olup da hiç mükellefiyeti olmayan mükelleflerin geçmiş yıla dönük mükellefiyet tesis ettirerek, matrah artırımından yararlanıp yararlanamayacakları hk.
Emtia ve makinelerle ilgili stok beyanları hk.
Kurumlar vergisi matrahını artıran  mükelleflerin GVK.94/6.maddeye göre matrah artırımında bulunmak zorunda olup, olmadıkları hk.

-- x --