BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

(V.U.K. MADDE:177)

BENDİ  2015 YILI  2016 YILI
YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI 160.000.-TL 168.000.-TL
YILLIK MAL  SATIŞLARI TOPLAMI 220.000.-TL 230.000.-TL
HİZMET G.SAFİ HASILAT    88.000.-TL     90.000.-TL 
1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE İŞ HASILATININ  16.000.-TL  168.000.-TL
BEŞ KATI İLE YILLIK SATIŞ TUTARININ TOPLAMI  
DAYANAĞI VUK- 442 Sıra Nolu Genel Tebliği VUK- 460 Sıra Nolu Genel Tebliği

 NOT: Tabloda belirtilen rakamların altında kalanlar işletme hesabına göre defter tutar. İsteyen mükellefler bu miktarlara bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter tutabilirler. II. sınıfa dahil tüccarların, bir hesap döneminin iş hacmi VUK 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa veya arka arkaya iki dönemin iş hacmi VUK 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak 1. sınıfa geçerler.