GELİR  VERGİSİ   TARİFESİ.
(G.V.K. MADDE:103)
 
2015 TAKVİM YILI  GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)
12.000 TL'ye kadar 15%
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası 20%
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası 27%
66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL), fazlası 35%
2014 TAKVİM YILI  GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)
11.000 Türk Lirasına kadar 15%
27.000 Türk Lirasının 11.00 lirası için 1.650 TL, fazlası 20%
60.000 Türk Lirasının 27.000 lirası için 4.850 TL, (Ücret Gelirlerinde 94.000,-TL.'nin 27.000,-TL.'si için 4.850,-TL.) fazlası 27%
60.000 Türk Lirasından fazlasının 60.000 lirası için 13.760 TL, (Ücret Gelirlerinde 97.000,-TL.'nin 97.000,-TL.'si için 23.750,-TL.) fazlası  35%
2013 TAKVİM YILI  GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)
10.700 Türk Lirasına kadar 15%
26.000 Türk Lirasının 10.700 lirası için 1.605 TL, fazlası 20%
60.000 Türk Lirasının 26.000 lirası için 4.665 TL, (Ücret Gelirlerinde 94.000,-TL.'nin 26.000,-TL.'si için 4.665,-TL.) fazlası 27%
60.000 Türk Lirasından fazlasının 60.000 lirası için 13.845 TL, (Ücret Gelirlerinde 94.000,-TL.'nin 94.000,-TL.'si için 23.025,-TL.) fazlası  35%
   
2012 TAKVİM YILI  GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)
10.000 Türk Lirasına kadar 15%
25.000 Türk Lirasının 10.000 lirası için 1.500 TL, fazlası 20%
58.000 Türk Lirasının 25.000 lirası için 4.500 TL, (Ücret Gelirlerinde 88.000,-TL.'nin 25.000,-TL.'si için 4.500,-TL.) fazlası 27%
58.000 Türk Lirasından fazlasının 58.000 lirası için 13.410 TL, (Ücret Gelirlerinde 88.000,-TL.'nin 88.000,-TL.'si için 21.510,-TL.) fazlası 35%
 
 

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN GEÇİCİ MADDE 70;
 

“2006 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan gelir vergisi tevkifat tutarlarının 103 üncü maddede bu Kanunla yapılan değişiklik hükmü uyarınca hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fark vergi tutarı terkin edilir, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilir. Eksik olması halinde ise bu fark, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir beyanname ile beyan edilir ve ödenir. Bu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmaz. Anılan sürede düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmaz; eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olur. Bu hükmün uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir."


Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesinde, Yukarıdaki Tarifede Yer Alan Vergi Oranları 5 Puan İndirilmek Suretiyle Uygulanır (GVK Madde 103)