DAMGA VERGİSİ ORANLARI
2014


 
(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  
1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler              (Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)                                                                   (Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                           (Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                              (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)                                                    (Binde 1,89)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (Binde 1,89)
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1. Tahkimnameler                                                                       41,20 TL
2. Sulhnameler                                                                             41,20 TL
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                          231,10 TL
II. Kararlar ve mazbatalar  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
 a) Belli parayı ihtiva edenler                                                     (Binde 9,48)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                             41,20 TL
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları                                                            (Binde 5,69) 
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Emtia senetleri:  
    aa) Makbuz senedi (Resepise)                                                14,40 TL
    ab) Rehin senedi (Varant)                                                         8,50 TL
    ac) İyda senedi                                                                          1,60 TL
    ad) Taşıma senedi                                                                     0,60 TL
b) Konşimentolar  8,50 TL
c) Deniz ödüncü senedi                                                              (Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                             (Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                         14,40 TL
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:  
    ba) Bilançolar                                                                        31,80 TL
    bb) Gelir tabloları                                                                   15,40 TL
    bc) İşletme hesabı özetleri                                                      15,40 TL
c) Barnameler                                                                                1,60 TL
d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                    6,40 TL
e) Ordinolar                                                                                   0,60 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                       6,40 TL
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  
1. Makbuzlar:  
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmetalımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen vebelli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu            ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adınaaçılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veyaemir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar                      (Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat vebenzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınanparalar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olaraködenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak carihesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediyeolunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bumahiyetteki senetler                                                                   (Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenenparalar için düzenlenen makbuzlar                                            (Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshasıvergiye tabidir):  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderileriningümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için                              (0,60 TL) 
b) Vergi beyannameleri:  
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                    41,20 TL
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                    55,00 TL
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                               27,20 TL
    bd) Muhtasar beyannameler                                                   27,20 TL
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi  beyannameleri hariç)                                                     27,20 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                            55,00 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler           20,30 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigortaprim bildirgeleri                                                                        20,30 TL
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için               32,30 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.                                     0,60 TL

 -
03/07/2001 tarihinden itibaren sadece sermaye şirketikuruluşunda mukavelenamelerinden Damga Vergisialınmakta olup, sermaye artırımları Damga Vergisi'ne tabi değildir.


- Beyanname ve bildirgelerin internet ortamında gönderilmesi halinde, yukarıda belirtilen miktarları her bir beyanname ve bildirge itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.


-
Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde verilen ve 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV – Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının (b) bendinin 5. Diğerleri fıkrasına göre vergilendirilmekte olan geçici görev yolluğu bildirimi ve sürekli görev yolluğu bildirimlerinin mükellefiyetle ilgili bir beyanname olmayıp, kamu görevinin yerine getirilmesi nedeniyle yapılan giderleri tahsil edebilmek amacıyla verilen bir bildirim olması, dolayısıyla bir mükellefiyetin yerine getirilmesi mahiyetini taşımadığından, yukarıda belirtilen beyannameler kapsamında değerlendirilmemesi ve 01.01.2004 tarihinden itibaren damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.


- 01.01.2004 tarihinden itibaren Anonim, Eshamlı Komandit ve Limited Şirketlerin kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna kağıtlar kapsamına alınmıştır.

 
- “Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar” başlıklı (2) sayılı tablonun “VI-Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümüne, aşağıda yer alan 31 ve 32 numaralı fıkralar eklenmiştir.

 31- Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.

 32- Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.