KDV – MAHSUP TALEPLERİ İLE İLGİLİ ARANACAK BELGELER

 

( 3065 Sayılı KDV Kanunu Madde 11/1-a,b,c ve 27-51-53-58-65-71-72-73, 84,85,86,90,91,93,95 ve 96  Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri)

 

           

1) HURDA METAL HURDA PLASTİK ATIK KAĞIT TESLİMLERİNDE

    (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 9)

    (01.01.2004 tarihinden itibaren kaldırılmış olup, geçmiş dönemleri kapsamaktadır.)

           

            1- İade talep dilekçesi,

 

2-Tevkifat uygulanan işleme ait faturaların onaylı örnekleri veya listesi,

 

3-Yüklenilen KDV listesi.

 

           

2) TEKSTİL VE KONFEKSİYON TEVKİFATINDA

    (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 9)

 

DÖNEM İTİBARİYLE 2.000.YTL ' YE KADAR OLAN MAHSUPLARDA

 

            1- İade talep dilekçesi,

 

2-Tevkifat uygulanan işleme ait faturaların onaylı örnekleri veya listesi,

 

           3-Yüklenilen KDV listesi,                                          

            

(Bu belgelerin ibrazı halinde mahsup işlemi sadece kendi borçlarına yapılabilir. Mal veya hizmet satın aldığı mükelleflerin vergi borçlarına mahsubu imkanı yoktur.)

 

DÖNEM İTİBARİYLE 2.000.YTL ' Yİ AŞAN  MAHSUPLARDA

 

İnceleme raporu, teminat veya YMM raporu (Tam tasdik varsa sınırsız yok ise 249.000.YTL.ye kadar)

 

           

3) 91, 95, 96 SERİ NO.LU KDV TEBLİĞLERİ  İLE GETİRiLEN

    TEVKİFATLAR (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 9)

 

            1- İade talep dilekçesi,

 

2- Limit ne olursa olsun işleme ait faturaların aslına uygunluğunu belirten bir şerhin yer aldığı örneklerini veya bu faturaların dökümünü ihtiva eden liste,

                                                                      

3-  Yüklenilen vergilerin listesi,

                                                                      

(1.000.YTL'ye kadar kendi vergi borçlarına mahsuben iade talepleri hariç) mahsuben iadede teminat mektubu veya vergi inceleme raporu (sadece yapım işlerinde) YMM raporu  (Tam tasdik varsa sınırsız yoksa 249.000.YTL'ye kadar- 37 No.lu YMM Tebliği) karşılığında yerine getirilecektir.

 

 

 

 

4) MAL İHRACINDA (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 11/1-a)

 

            1- İade talep dilekçesi,

 

2- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi yada YMM'ce onaylı örneği)Beyannamelerin aslı veya örneği yerine bunların listesinin de verilmesi yeterlidir, bu takdirde listede beyannamenin tarihi, sayısı, ihraç edilen malın cinsi, miktarı ve tutarı, gümrük kapısının ismi, varış ülkesi, imalatçının  adı-soyadı veya ünvanı intaç ve çıkış tarihlerine yer verilir,

 

           3- Satış faturalarının fotokopisi veya listesi,

                                                                                       

4- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek katma değer vergisi listesini de verirler.                    

 

 

5) HİZMET İHRACINDA (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 11/1-a)

 

            1- İade talep dilekçesi,

 

2- Yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın aslı veya fotokopisi,

 

3- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç edilen hizmet nedeniyle yüklenilen vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo,

 

4- Münhasıran 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan Bankalar veya Özel Finans Kurumlarınca düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği yada dövizin yurt dışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge. Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.

 

 

6A) YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACINDA (43 Seri No.lu Tebliğ)

       (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 11/1-b

 

            1- İade talep dilekçesi,

 

2-Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı veya fotokopisi,

 

3- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo3- İadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların gönderdiği icmallerin fotokopisi. Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.       

 

 

6B) BAVUL TİCARETİNDE (61 Seri No.lu Tebliğ)
      (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 11/1-b

           

            1- İade talep dilekçesi,

 

2-Gümrükçe onaylı özel faturanın aslı veya fotokopisi,

 

3- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo,

 

4- Münhasıran 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan Bankalar veya Özel Finans Kurumlarınca düzenlenmiş Döviz Alım Belgesi aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği. Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.

 

 

7) İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 11/1-c)

 

            1- İade talep dilekçesi,

 

2- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi yada YMM'ce onaylı örneği,

 

3- İhraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi,

 

4- İhraç kaydıyla satışlara ilişkin fatura fotokopisi veya liste,

 

5- Bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satış yapılması halinde ihracatçıdan temin edilen ve münhasıran 4389 Bankalar Kanunu hükmelirine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği. Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.

 

           

8) DENİZ,  HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİ,

     BAKIMI VE ONARIMINDA  (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 13/a)

 

            1- İade talep dilekçesi,

 

2-Teslim edilen aracın iktisabı veya tadil,bakım,onarım hizmetine ilişkin alış ve giderlere ait belgelerin fotokopileri ile satış faturası veya hizmet faturasının fotokopileri veya listeleri.

 

 

9)  DENİZ VE HAVA TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN LİMAN VE HAVA

      MEYDANLARINDA YAPILAN TESLİMLER

      (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 13/b)

 

            1- İade talep dilekçesi,

 

2-Gümrük beyannamesi,

 

3-Teslim edilen mallara ait ilgili gümrük idaresince onaylı listesi,

 

4-Alış ve satış belgeleri (imalatçılarda sadece satış belgeleri)fotokopisi veya listesi,

 

5-Hizmet ile ilgili faturanın aslı veya noterce yada YMM'ce onaylı örneği Kumanya listesi Bu belgelerin ibrazı halinde miktar ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.

 

 

           

10) ARAÇLAR VE PETROL ARAMALARINDA

      (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 13/a)

 

            1- İade talep dilekçesi,

 

2-Hizmetle ilgili faturaların örneği veya listesi.

 

           

11) YT BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE BELGE KAPSAMINDAKİ

      MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE

      (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 13/d)

 

            1- İade talep dilekçesi,

 

2-69 No.lu KDV Genel Tebliği ekindeki Form,

 

3-Alış ve satış faturalarının (imalatçılarda sadeci satış faturalarının)fotokopileri veya bu faturaların dökümünü gösteren liste.

 

           

12) LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA

      (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 13/e)

 

1- İade talep dilekçesi,

 

2- İstisna belgesinin örneği,

 

3- Yüklenilen KDV tablosu,

 

4- İndirilecek KDV listesi,

 

5- Satış faturaları listesi.

 

           

13) ULUSAL GÜVENLİKLE İLGİLİ

      (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 13/f)

 

Doğrudan yapılan teslimlerde ve tedarikçi firmaların alımlarında iade uygulaması

 

1- İade talep dilekçesi,

 

2- İstisna kapsamındaki işlemlerle ilgili alış ve giderleri dolayısıyla adlarına düzenlenen ve KDV indirimi için geçerli olan belgelerin dökümünü ihtiva eden ve ihale makamı ve mükellefçe kaşe-mühür ve imza tatbik edilmek suretiyle onaylanan listenin örneği (işlem tamamlanmadan önce),

 

3- Ek yazısının bir örneği (işlem tamamlandıktan sonra),

 

4- İstisna kapsamında kabul edilen harcamalara ait yüklenilen verginin tablosu,

 

5- İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait indirilecek KDV ve işlemin tamamlanmasından sonra yapılacak iade taleplerinde istisna kapsamında düzenlenen satış faturalarının listesi.

 

 

Yurtdışında yerleşik firmalara yapılan teslim ve hizmetlerde iade uygulaması

 

           1- İade talep dilekçesi,                         

 

2- Yüklenilen KDV tablosu,

 

3- İade talep edilen döneme ait indirilecek KDV ve istisna kapsamında düzenlenen satış faturalarının listesi,

 

4- Ek 5 yazısının mükellef tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanmış örneği,

                                                                   

Birbirini izleyen 12 vergilendirme dönemini kapsayan YMM raporu.

 

           

14) DENİZ TAŞIMACILIĞINDA

      (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 14)

 

            1- İade talep dilekçesi,

 

2- Deniz manifestosu (Aslı veya noter, gümrük idaresi yada YMM'ce onaylı örneği),

 

3- İndirilecek KDV listesi.

 

           

15) KARA TAŞIMACILIĞINDA

      (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 14)

 

            1- İade talep dilekçesi,

 

2- Uluslararası taşımacılığı hizmeti karşılığında düzenlenen fatura,

 

3- Kara manifestosu veya tır karnesi bunların temin edilememesi halinde triptik belgesi   veya mükelleflerin düzenledikleri faturalar bu faturaları teyit eden taşımayı yaptıran müesseselerin düzenleyip tasdik edecekleri listeler.

                                                                         

           

16) HAVA TAŞIMACILIĞINDA

      (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 14)

 

            1- İade talep dilekçesi,

 

2- Hava taşımacılığı ile ilgili düzenlenen fatura,

 

3-Hava manifestosu, bunun düzenlenmediği durumlarda düzenlenen faturalar ve faturaları teyit eden taşımayı yaptıran müesseselerin tasdik edecekleri listeler.

 

           

17) DİPLOMATİK İSTİSNADA

      (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 15/1-a)

 

            1- İade talep dilekçesi,

 

2-Temsilcilik ve mensuplarına KDV hesaplamadan düzenlenen faturaların fotokopileri veya listesi,

 

3-Yüklenilen KDV listesi,

 

4-Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca diplomatik istisnadan faydalanacak olanların hangi tür alımlarının KDV'den istisna olduğunu belirten yazı.

 

           

18) ULUSLARARASI ANLAŞMALARDA

      (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 15/1-b)

 

            1- İade talep dilekçesi,

 

2-Teslime ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri vesikaların fotokopilerinin ekli olduğu liste,

 

3-Yüklenilen KDV listesi.

 

19) TÜRKİYE-AB ÇERÇEVE ANLAŞMASI İLE İLGİLİ

      (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 19-2)

 

1- İade talep dilekçesi,

 

2- İndirilecek KDV listesi,

 

3- (AT yüklenicisi için) istisna sertifikasının örneği,

 

4- (Tedarikçi için) AT yüklenicisi ile yapılan sözleşmenin yararlanıcı kurum tarafından tasdikli örneği, 

             

5- Mal alım-satımı ile hizmet sunumu ve işlere ilişkin fatura ve belgelerin aslı veya fotokopisi,

 

           6- Yüklenilen KDV tablosu.                 

 

20) İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE

      (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; 29/2)

 

            1- İade talep dilekçesi,

 

2-İlgili yıldaki alış ve satış faturaları listesi,

 

3- Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo.

           

21) ÜNİVERSİADE OYUNLARI İLE İLGİLİ

       (3065 Sayılı KDV Kanunu Md; GEÇİCİ-22) 96 SERİ NO.LU KDV TEBLİĞİ

 

1- İade talep dilekçesi,

 

2- İstisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetlere ait faturalarının fotokopisi veya listesi,

 

3- İstisna kapsamındaki satışlara ait yüklenilen vergi tablosu,

 

4- İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek vergi tablosu.