EK MALİ TABLO VE HADLER

Aktif toplamı veya net satışlar toplamı belirli bir tutarı aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar.

Bu tutarlar daha önce 19.12.2000 tarih ve 24965 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 10 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel belirlenmemesi halinde her yıl Maliye Bakanlığınca VUK hükümleri çerçevesinde belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacağı açıklanmıştır.

Maliye İdaresince tebliğdeki hadlere ilişkin bir belirleme yapılmadığı taktirde;
 

 

  2004 2005
Aktif Toplamı  5.634.200.000.000.-TL 6,265,230,400,000
Net Satışlar Toplamı  12.520.400.000.000.-TL 13,922,684,800,000