ÜCRETLERDE VERGİ İNDİRİMİ (01.01.2007 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE) YÜRÜRLÜKTEN  KALDIRILARAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE) YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

193 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            

             "Asgarî geçim indirimi

             MADDE 32 – Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

 

            Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

 

             İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

 

             İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

 

             Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

 

             Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir."

 

            1/1/2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

 

 

2014 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak
Medeni Durum Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekar veya evli-eşi çalışan                     80,33
Evli-eşi çalışmayan                             96,39
Evli-eşi çalışan-bir çocuklu                    92,37

Evli-eşi çalışmayan-bir çocuklu                

108,44
Evli-eşi çalışan-iki çocuklu                   104,42
Evli-eşi çalışmayan-iki çocuklu                 120,49
Evli-eşi çalışan-üç çocuklu                     112,46
Evli-eşi çalışmayan-üç çocuklu                 128,52
Evli-eşi çalışan-dört çocuklu                  120,49
Evli-eşi çalışmayan-dört çocuklu               136,55

2013 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak

Medeni Durum Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekâr 73,4
Evli eşi çalışan 73,4
Evli eşi çalışan 1 çocuk 84,4
Evli eşi çalışan 2 çocuk 95,41
Evli eşi çalışan 3 çocuk 102,75
Evli eşi çalışan 4 çocuk 110,09
Evli eşi çalışmayan  88,07
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk 99,08
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk 110,09
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk 117,43
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk 124,77

2012 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak

Medeni Durum Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekâr 66,49
Evli eşi çalışan 66,49
Evli eşi çalışan 1 çocuk 76,46
Evli eşi çalışan 2 çocuk 86,43
Evli eşi çalışan 3 çocuk 93,08
Evli eşi çalışan 4 çocuk 99,73
Evli eşi çalışmayan  79,79
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk 89,76
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk 99,73
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk 106,38
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk 113,03

* Hesaplamada 2012 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. (01.01.2012 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 886,50.-TL olarak belirlenmiştir.)

   

2011 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç YTL uygulanacak

Medeni Durum Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekâr 59,74
Evli eşi çalışan 59,74
Evli eşi çalışan 1 çocuk 68,7
Evli eşi çalışan 2 çocuk 77,66
Evli eşi çalışan 3 çocuk 83,63
Evli eşi çalışan 4 çocuk 89,61
Evli eşi çalışmayan  71,69
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk 80,65
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk 89,61
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk 95,58
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk 101,55

* Hesaplamada 2011 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. (01.01.2011 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 796,50.-TL olarak belirlenmiştir.)

   

2010 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç YTL uygulanacak

Medeni Durum Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekâr 54,68
Evli eşi çalışan 54,68
Evli eşi çalışan 1 çocuk 62,88
Evli eşi çalışan 2 çocuk 71,08
Evli eşi çalışan 3 çocuk 76,55
Evli eşi çalışan 4 çocuk 82,01
Evli eşi çalışmayan  65,61
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk 73,81
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk 82,01
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk 87,48
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk 92,95
* Hesaplamada 2010 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. (01.01.2010 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 729.-TL olarak belirlenmiştir.)
   
* Hesaplamada 2009 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. (01.01.2009 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 666.-TL olarak belirlenmiştir.)

 

* Asgari Geçim İndirimi ile ilgili sıkça sorulan sorular için tıklayınız...