1-ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ ZORUNLU BEYANNAMELER

           

            1-Kurumlar Vergisi Beyannamesi,

            2-  Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Beyannamesi,

            3-  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi,

            4-  Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Beyannamesi,

            5-  Katma Değer Vergisi Beyannameleri,

            6-  Muhtasar Beyanname,

            7-  Özel İletişim Vergisi Beyannamesi,

            8-  Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi,

            9Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi / Sigorta Muameleleri Vergisi)

            10-Özel Tüketim Vergisi Beyannameleri. (2/A ÖTV Beyanı 22 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile 01/12/2011 tarihinden itibaren elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilmiş olup, 15 No’lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri ile 01/02/2012 tarihine kadar elden, kağıt ortamında da kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır.)

 

3- BEYANNAMELERİNİ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERMEK ÜZERE KULLANICI KODU, PAROLA VE ŞİFRE ALABİLECEK MÜKELLEFLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

 

Tam otomasyona geçmiş vergi dairesi mükelleflerinden;

 

1- 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre, aktif büyüklükleri veya net satış hasılatları belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler, (37 nolu SM,SMM,YMM tebliğindeki tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.)

 

2- Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler,

 

3- Herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükellefler,

 

4- Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri, Döner Sermayeli İşletmeler, Özerk Kuruluşlar, Diğer Kamu Kurumları,


5- Noterler,

 

6-Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler,
340 V.U.K GT (Ek:1)’deki form ile bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle elektronik ortamda beyannamelerini kendileri de gönderebilecektir. Ayrıca bu mükellefler aracılık yetkisi almış meslek mensupları vasıtasıyla da gönderebilmeleri mümkündür.


7-1581 sayılı Kanuna göre kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri,

 

8- 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar,

 

beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilir ve beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda gönderebilirler.

 

Yukarıdaki mükellefler dışındakilere kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecektir. Bu mükellefler beyannamelerini sadece meslek mensupları aracılığı ile gönderebilirler.

        

 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı © 2007

www.ivdb.gov.tr