>> Mevzuat Arşivi                             2013 |2012|2011 |2010 |2009  |2008  |2007  | 2006  |2005 | 2004 | 2003

Tarihi

R.G. Sayısı

Konusu

31.12.2011 28159 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)
31.12.2011 28159 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)
31.12.2011 28159 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)
31.12.2011 28159 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66)
30.12.2011 28158 (3.M) Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği
30.12.2011 28158 (3.M) 2012 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
30.12.2011 28158 Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29/12/2011 Tarihli ve 2011/1 Sayılı Kararı
30.12.2011 28158 Maktu Harçlar ve Damga Vergisi Tutarları
30.12.2011 28158 Tahsilat Genel Tebliği (Seri B-Sıra No: 6)
30.12.2011 28158 Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği
29.12.2011 28157 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
28.12.2011 28156 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 337)
27.12.2011 28155 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
26.12.2011 28154 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 411)
26.12.2011 28154 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 280)
26.12.2011 28154 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)
26.12.2011 28154 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)
26.12.2011 28154 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 39)
26.12.2011 28154 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 8) 
26.12.2011 28154 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)
21.12.2011 28149 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânı (2011-2013) ile İlgili 2011/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 
17.12.2011 28145 Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 88)
12.12.2011 28141 Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)
28.11.2011   Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/15 (Kağıt Ortamında Düzenlenen 2A Numaralı ÖTV Beyannamelerinin 1 Şubat 2012 Tarihine Kadar Kabul Edilmesine Yönelik)
27.11.2011 28125 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
17.11.2011 28115 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 410) (Yeniden Değerleme Oranlarına İlişkin)
03.11.2011 28104 Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği
01.11.2011 28102 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22)
31.10.2011 28101 Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği
31.10.2011 28101 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
31.10.2011 28101 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği
31.10.2011 28101 Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
26.10.2011   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/21 (Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına Yönelik Olarak)
26.10.2011 28096 12/10/2011 Tarihli ve 2011/2304 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 2011/2343
17.10.2011   Özel Tüketim Vergileri Sirküleri/14 (Deri İmalatında Tecil-Terkin Uygulaması)
13.10.2011 28083 (M) 2012-2014 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi
13.10.2011 28083 2011/2304     Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine Dair Karar
29.09.2011 28069 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 44)
21.09.2011 28061 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21)
14.09.2011 28054 2011/2198 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile 2010/668 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
09.09.2011 28049 Gelir İdaresi  Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği
09.09.2011 28049 Gelir İdaresi Başkanlığı  Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
09.09.2011 28049 Gelir İdaresi Başkanlığı  Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.08.2011 28031 Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik
20.08.2011 28031 Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.08.2011 28031 Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16.08.2011 28027 Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Kamu İç Denetim Standartları ile İlgili Kararı
15.08.2011   Vergi Usul Kanunu Sirküleri /49 (Vergi Usul Kanununun Tekerrür İle İlgili Hükmünün Uygulanmasına Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı)
10.08.2011   Katma Değer Vergisi Sirküleri/60 (KDV Kanununun Uygulamasına İlişkin Mevcut Sirkülerlerin Birleştirilmesi İle Uygulamada Tereddüt Edilen Diğer Hususlara Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı)
04.08.2011 28015 2011/2036    Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
04.08.2011 28015 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
02.08.2011   Gelir Vergisi Sirküleri/78 (Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına  ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hakkında.)
01.08.2011   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/20 (Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı hk.)
27.07.2011 28007 Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)
22.07.2011   31.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2011/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresinin Uzatılmasına Yönelik Sirküler Yayınlandı.
22.07.2011   Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzayan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
10.07.2011 27999 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK/646)
30.06.2011 27980 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 409) (İkmalen, Re'sen veya İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergi ve Cezalar ile Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin)
29.06.2011 27979 2011/1854    Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
27.06.2011   Gelir Vergisi Sirküleri / 77 (Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerin Vergilendirilmesine İlişkin)
27.06.2011   2011/5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi
18.06.2011 27968 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
16.06.2011 27966 İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.06.2011 27961 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2011- 1819
27.05.2011 27946 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408)(Vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması, elektronik ortamda vergi kimlik numarası doğrulama ve vergi levhası doğrulama hizmetlerine ilişkin  açıklamalara yer aldığı)
24.05.2011   Harçlar Kanunu Sirküleri/11 (Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kuruluşlarının Ruhsatnamelerine Yönelik Harçlar hk.)
12.05.2011   Emlak Vergisi Sirküleri/2 (Turizm İşletmelerine Dâhil Binalar İçin Geçici Emlak (Bina) Vergisi Muafiyetinin Uygulanmasında Geçerli Olan Belgeler ve Sürelere İlişkin)
06.05.2011 27926 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)
30.04.2011 27920 2011/1713    6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar
29.04.2011 27919 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 38)
28.04.2011 27918 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 2011/1673
26.04.2011   5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/19 (2011 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 2,34 Olarak Tespit Edilmiştir.)
26.04.2011   Vergi Usul Kanunu Sirküleri/46 (2010 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hk.)
26.04.2011 27913 6225   Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
22.04.2011 27913 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 115)
22.04.2011 27913 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 115)
15.04.2011 27906 Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 2)
07.04.2011 27898 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 4)
02.04.2011 27893 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 334)
26.03.2011   Gelir Vergileri Sirküleri 76 (Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında, İktisap Tarihi Olarak Hangi Tarihin Esas Alınacağına İlişkin Açıklamalar.)
23.03.2011 27883 Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri Yönetmeliği, Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmenliği Yönetmeliği, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Devlet Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.03.2011 27880 Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 212)
20.03.2011 27880 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 213)
19.03.2011 27879 Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.03.2011 27875 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 407)
12.03.2011 27872 (M) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
05.03.2011 27865 Maliye Bakanlığında Görevli Müfettiş, Kontrolör, Denetmen ve Uzmanların Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
04.03.2011   Libya’da Meydana Gelen Olaylardan Etkilenen Mükelleflerin Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılması Hakkında 45 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
03.03.2011 27863 6113    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun
25.02.2011 27857 (1. M) 6111 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
25.02.2011 27857 (2. M) 2011/1435   4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II), (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
25.02.2011   Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Diğer Gelir Unsurlarıyla Birlikte Ücret Gelirlerinin de Beyan Edilmesi Halinde, Gelir Vergisinin Ne Şekilde Hesaplanacağına İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı.
19.02.2011 27851 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 405)
04.02.2011 27836 6098   Türk Borçlar Kanunu
04.02.2011 27836 6101   Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
29.01.2011 27830 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20)
29.01.2011 27830 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)
27.01.2011 27828 Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2011/1)
19.01.2011 27821 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 404)
19.01.2011 27820 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)
18.01.2011 27819 Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2011-4)
13.01.2011 27814 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 279)
10.01.2011 27811 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 3)
07.01.2011   Vergi Usul Kanunu Sirküleri/43 (Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik ile 347 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ilişkin Danıştay Kararlarr Hk.)
(M) : Mükerrer Resmi Gazete

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı © 2007 İnternet Servisi (212) 402 44 00 - Dahili: 4514 -4568