Resmi Gazete Tarihi

: 05/06/2004

Resmi Gazete No

: 25483

Karar Sayısı : 2004/7356

Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıklarına uygulanacak katsayı hakkındaki ekli Kararın ve eki cetvellerin yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı ile Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ve 157 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/4/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

2/4/2004 Tarihli ve 2004/7356 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde l - Kurumların yurt dışı kadrolarında görev alan Devlet memurlarının aylıklarının ödenmesinde,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (A) bendinde yer alan Aylık Gösterge Tablosu,

b) 5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 31 inci maddesinin (a) bendinde 36420 olarak belirlenen katsayı,

c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 103 üncü maddesi ile tespit edilen %15 gelir vergisi oranı,

d) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun değişik 14 üncü maddesinde yer alan %16 oranında emekli keseneği,

e) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesi ile belirlenen binde 6 oranında damga vergisi,

f) Aşağıda yazılı döviz kurları,
uygulanır.

DÖVİZİN CİNSİ

DÖVİZ SATIŞ KURU

A.B.D Doları

1.434.632

Avustralya Doları

1.060.480

Danimarka Kronu

235.460

İngiliz Sterlini

2.499.129

İsviçre Frangı

1.132.574

İsveç Kronu

195.996

Japon Yeni

13.251

Kanada Doları

1.094.805

Kuveyt Dinarı

4.866.789

Norveç Kronu

215.452

Suudi Arabistan Riyali

382.538

Euro

1.752.403

Yurt dışı aylıkları, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte yukarıdaki listede yer alan para birimlerini resmi olarak kullanan ülkelerde bu para birimleri, diğer ülkelerde ise ABD Doları cinsinden ödenir.

Madde 2- Sürekli görevle yurt dışı kadrolarında bulunanlardan;

a) Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarına, hukuk müşavirlerine, uzman müşavirlerine, danışmanlarına ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 37 nci maddesi uyarınca konsolos veya muavin konsolos görev ve unvanı verilen idari memurlara bulundukları kadro derecelerine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki diğer kurumların temsil görevine sahip memurlarına (daimi temsilci yardımcısı, başmüşavir, müşavir, müşavir yardımcısı, ataşe, ataşe yardımcısı) ve subaylarla öğretim üyelerine (A) cetvelindeki,

b) Temsil görevi bulunmayan Dışişleri Bakanlığı idari memurlarına, haberleşme teknisyenlerine, yabancı dil uzmanlarına, bölge uzmanlarına; diğer kurumların aynı statüdeki memurlarına; sosyal yardımcılarına ve astsubaylara (B) cetvelindeki,

c) Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumların mahalli katip, sekreter, daktilo ve daktilografları ile Milli Eğitim Bakanlığı hizmetlilerine (C) cetvelindeki, emsaller uygulanır.

Bu Kararın l inci maddesinde yazılı gösterge, katsayı ve diğer unsurlarda bir değişiklik olması halinde, anılan maddeyi değişikliklere göre uygulatmaya ve personelin yurt dışı aylıklarında bir değişmeye yol açmayacak şekilde emsal katsayılarını yeniden belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 3 - Ekli cetveldeki emsaller;

a) Büyükelçi ve daimi temsilcilere %15,

b) Elçi müsteşar ve başkonsoloslara %5,

c) Askeri misyon şeflerine %6,

d) Aile yardımı ödeneğine hak kazanan eş için %5,

e) İki çocuğu geçmemek üzere aile yardımı ödeneğine hak kazanan her bir çocuk için %2.5,

f) İki çocuğu geçmemek üzere aile yardımı ödeneğine hak kazanan ve yıllık en az 5000 ABD Doları veya karşılığı okul ücreti (servis, kurs, yemek ücretleri ve benzeri ödemeler hariç) ödenerek, görev yapılan ülkede ilk ve ortaöğretim düzeyinde (okul Öncesi eğitim ve yükseköğretim hariç) öğrenim görmekte olan her bir çocuk için ayrıca % l,

artırılmak suretiyle uygulanır.

Bu maddenin (f) bendine göre yapılacak ödemeler, okul ücretlerinin her eğitim-öğretim yılının başında (eğitim-öğretim yılının başından sonra okula başlayan çocuklar için başladıkları tarihte) belgelendirilmesi şartıyla çocuğun okula başladığı tarihi takip eden aybaşı ile mezun olduğu veya okuldan ayrıldığı tarihi takip eden aybaşı arasında yapılır. Sözkonusu belgeler misyon şefliklerince onaylanır. Okul ücretlerinin ABD Doları dışındaki para birimleri üzerinden ödendiği durumlarda, okul ücretlerine ilişkin belgenin düzenlendiği tarihteki; konvertibl para birimleri için T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları, diğer para birimleri için ise görev yapılan ülkenin resmi makamlarınca tespit edilen kurlar dikkate alınarak (f) bendinde yer alan 5000 ABD Dolarının karşılığı tespit edilir.

Eş ve çocuklar için emsal yükseltmesinden yararlananlara ayrıca aile yardımı ödeneği ödenmez.

Eşlerden her ikisinin de bu Karara göre aylık almaları halinde (d), (e) ve (f) bentlerindeki hükümlerden yalnız birisi yararlanır ve bu ödemelere hak kazanmada aile yardımı ödeneği ile ilgili hükümler uygulanır.

Madde 4 - Gelir Vergisi Kanununa göre sakatlık indiriminden yararlanan memurların yurt dışı aylıklarının ödenmesinde, aylıklarının aynı derece ve kademede bulunan memurun aylığı kadar olan kısmına ekli cetvellerdeki emsaller uygulanır. Sakatlık indiriminde meydana gelen fark, emsal uygulanmadan transfer edilir.

Madde 5- Aylık, ek gösterge, memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı ile yabancı dil tazminatı dışında ilgililere her ne ad altında olursa olsun, yapılacak ödeme tutarları yurt dışına transfer edilemez. Ek gösterge, memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı ile yabancı dil tazminatı göstergelerinin bunlar için tespit edilen yurt içi katsayılarla çarpılmasından elde edilen tutarlar, her türlü kanuni kesintiler çıkarıldıktan sonra yurt dışına transfer edilir. Bunlar için yurt dışı emsali uygulanmaz.

Madde 6- Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurlara, yurt dışında yer aldıkları kadro, derece ve kademelerinin (657 sayılı Kanunun değişik 45 inci maddesine göre atananlarda kazanılmış hak aylık ve derecelerinin) göstergeleri ve bu Karar hükümleri gözönünde tutularak transfer edilecek yabancı para miktarlarım sabit tutmak amacıyla bu Kararda belirtilen kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki fark ilgili kurumca ödenir. Yeni kurların tespitinden doğacak kur farkları "para değeri değişikliğinden doğan fark" başlıklı bir sütunda gösterilmek şartıyla aynı şekilde ödenir.

Madde 7- 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesinin (B) bendindeki ek göstergeler hakkındaki hüküm, kurumların yurt dışı müşavir ve uzman kadrolarına atananlar hakkında uygulanmaz.

Madde 8- 657 sayılı Kanunun değişik 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün uygulanmasında, bu Kararın 3 üncü maddesindeki artırımlar dikkate alınmaz.

Madde 9- Bu Karar kapsamına dahil olanlardan halen yurt dışında bulunanların eline geçen döviz tutarlarında bu Karar hükümlerinin uygulanması sonucu herhangi bir azalma olduğu takdirde, almakta oldukları miktarların ödenmesine devam olunur.

Madde 10- Yurt dışı aylıklarına ait ödemeler üçer aylık halinde tanzim ve tahakkuk ettirilerek T.C. Merkez Bankasınca yurt dışına aylık itibarıyla transfer edilir.

Madde 11- Kurumların yurt dışı kadrolarına sürekli görevle atananlara, ilk gidişleri sırasında, ilk altı aylıklarından eşit olarak ve aldıkları döviz tutarlarından mahsup edilmek üzere, bu Karar esaslarına göre hesaplanacak üç aylıkları tutarında avans ödenir.

Madde 12- 19/4/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Kararname ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 13- Bu Karar 1/5/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 14- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  

—— • ——