TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEP FORMU
Adı Soyadı / Unvanı                    :  
Vergi Kimlik Numarası (*)    :  
Vergi Dairesi                             :  
Adres                                         :  
Telefon :  
I- Borçlunun Durumu        :   Bilanço Esasına Göre Defter Tutan   İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan
  MSİ/GMSİ/Ücret/Diğ.Kaz.    Gayrifaal/İşi Terk   Diğer
II- Tecil ve Taksitlendirme Talebinde Bulunulan Borcun :
  Tüm Borçlarımın   Aşağıda Belirttiğim Borçlarımın
Taksitlendirilmesini İstiyorum Taksitlendirilmesini İstiyorum
Türü Vadesi Tutarı
     
     
     
     
     
     
     
    Toplam    
III- Tecil ve Taksitlendirme Talebinde Bulunulan Borcun Ödeme Planı :
  Aylık Eşit Taksitler Halinde   Aşağıda Yazmış Olduğum Ödeme Planı Dahilinde
 
IV- A- Bilanço Esasına Göre                    B-İşletme Hesabı Esasına Göre
      Defter Tutan Borçlular :     Defter Tutan Borçlular :
Örnek No. : 2304-a Hazır Değerler              : Kasa                              :
Stoklar                           :  Banka                            :
Dönen Varlıklar            : Kısa Vadeli Alacaklar   : 
Kısa Vadeli Yab. Kay.  : Kısa Vadeli Borçlar      :
(*)  T.C. Vatandaşı Olan Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.
V- Kısa Vadeli Alacaklar Hakkında Bilgi  :
Borçlunun Adı Kısa Vadeli Alacağın
Türü Vadesi Tutarı
1        
2        
3        
4        
VI- Kısa Vadeli Borçlar Hakkında Bilgi  :
Alacaklının Adı Kısa Vadeli Borcun
Türü Vadesi Tutarı
1        
2        
3        
4        
                           
VII- Çok Zor Durum Hali İle İlgili Olarak Belirtilmek İstenen Hususlar :
 
                   ………………….………….. Vergi Dairesine yukarıda türü, vadesi ve miktarı belirtilmiş olan toplam
……………………………….lira borcumuz bulunmaktadır.
                   Yukarıda gerçeğe uygun olarak verilen bilgiler kapsamında borcumuzu ödemede çok zor duruma
 düşmüş bulunmaktayız. Bu borcumuzun gösterilen ödeme planına göre ………..ay süre ile 6183 sayılı Kanunun
 48 inci maddesi gereğince taksitlendirilmesini talep ederiz.
Tarih ve Yetkili İmza
AÇIKLAMALAR:
1- III numaralı bölümde borçlu, borcunu aylık eşit taksitler halinde ödemeyi talep etmemesi halinde mali durumuna göre ödemek istediği taksit sayısı ve 
tutarlarını belirtecektir. 
2- IV-A bölümü bilanço esasına göre defter tutan borçlular tarafından en son geçici vergilendirme dönemine ilişkin bilanço, IV-B bölümü işletme hesabı    
esasına göre defter tutan borçlular tarafından alacak ve borç bilgilerinin tespitinde bir yıllık süre esas alınarak doldurulacaktır. Bu bölümün doldurulmaması   
durumunda tecil talepleri reddedilecektir.
3- IV numaralı bölümde işletme hesabı esasına göre defter tutan borçlular "kısa vadeli borçlar"ına vergi borçlarını da dahil edeceklerdir.
4-  V ve VI numaralı bölümler bilanço/işletme hesabı esasına göre defter tutan borçlular tarafından doldurulacaktır.
5-  VII numaralı bölümde borçlunun, çok zor durum haline neden olan mali nedenler ve diğer hususlara yer verilecektir.